Beleidsplan Stichting Hulp aan Curaçao

Inleiding
De Stichting Hulp aan Curaçao vormt een schakel tussen burgers van het Koninkrijk der Nederlanden in Nederland én op Curaçao. Tussen donateurs in Nederland en projecten ten behoeve van de armoedebestrijding en armoedeverlichting op Curaçao.

Missie, visie en strategie
De Stichting Hulp aan Curaçao is ontstaan op initiatief van Egbert Vos, geboren en getogen in Nederland en reeds 25 jaar woonachtig op Curaçao. Hij is tevens initiatiefnemer van het project Voedselbank Curaçao op Curaçao zelf. Het verschil tussen arm en rijk op Curaçao is groot en er zijn vele mensen en organisaties die zich inzetten voor de sociaal zwakkeren in de samenleving. Deze inzet komt niet alleen van mensen op Curaçao zelf, maar ook velen in Nederland willen een helpende hand bieden. De stichting fungeert hiervoor als schakel en bruggenbouwer.

Missie
Het is onze missie om een betrouwbare schakel te vormen tussen donateurs in Nederland en projecten op Curaçao die gericht zijn op het ondersteunen van de sociaal zwakkeren in de samenleving.

Visie
Onze visie is dat de burgers van het Koninkrijk der Nederlanden, zowel in Nederland als op Curaçao, gezamenlijk sociale projecten op Curaçao ondersteunen waarbij burgers in Nederland zich betrokken voelen bij de projecten op Curaçao en erop kunnen vertrouwen dat hun bijdragen goed besteed worden.

Doelstellingen
Sociale projecten die fysiek uitgevoerd worden door burgers op Curaçao worden financieel mede ondersteund door burgers in Nederland. Donateurs moeten erop kunnen vertrouwen dat hun bijdrage goed besteed wordt! Dit vertrouwen zal mede versterkt worden doordat de Stichting zich inzet om tot de invoering van een Keurmerk voor goede doelen te komen op Curaçao. Hiervoor zal de Stichting in contact gaan treden met het CBF, maar eerst zal de Stichting zelf nog het nodige werk moeten verrichten om in compliance te zijn.

Strategie
Er zijn concreet enkele projecten op Curaçao gekozen waar actief fondsen voor geworven worden in Nederland. In het voorjaar van 2021 is een website gelanceerd waar de projecten op vermeld zijn.

Huidige situatie
De Stichting bevindt zich momenteel in een opstartfase. In november 2020 is de Stichting opgericht en in april 2021 heeft de Stichting haar eerste projecten gekozen waar zij fondsen voor zal werven.

Activiteiten van de organisatie
De Stichting richt zich actief op het werven van fondsen via verschillende kanalen. Deze activiteiten worden uitgewerkt in een communicatieplan. Er is actief contact gelegd met de projecten op Curaçao door de algemeen coördinator die op regelmatige basis daarvan verslag uitbrengt aan het bestuur.
De komende jaren zet de Stichting zich actief in om onderzoek te verrichten om te komen tot een keurmerk voor goede doelen op Curaçao. Dit is waarschijnlijk een meerjarentraject omdat een dergelijk keurmerk er nog niet is. Dit wordt van de grond af aan opgebouwd en tegelijkertijd wordt er hiervoor draagvlak in de samenleving gecreëerd. Dit laatste heeft wat voeten in de aarde omdat de meeste organisaties op Curaçao dit niet gewend zijn.

Organisatie
Stichting Hulp aan Curaçao is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80924646.
Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer (RSIN) is 861853544.
De stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het bestuur
Voorzitter: Hellen Noort-Concession
Secretaris: Anne Rienks
Penningmeester: Ray Hunte
Algemeen bestuurslid: Orvin Sille
Algemeen bestuurslid: Erik Rasker
Op Curaçao wordt de stichting vertegenwoordigd door Egbert Vos als algemeen coördinator. Zowel het bestuur als de algemeen coördinator voeren hun werkzaamheden onbezoldigd uit en ontvangen dus geen financiële vergoeding of vacatiegeld voor hun werkzaamheden.

Contactgegevens
Stichting Hulp aan Curaçao
KvK-number: 80924646
Email: bestuur@hulp-aan-curacao.org
Postadres: Citadel 3
4207 EJ Gorinchem
Nederland

Werknemers / vrijwilligers
De stichting heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden worden door het bestuur, de algemeen coördinator en vrijwilligers uitgevoerd.

Beloning beleidbepalers
De beleidsbepalers van de stichting ontvangen geen vergoeding (vacatie) voor gemaakte onkosten. Alle werkzaamheden worden op vrijwillige basis verricht.

Financiën
In 2021 zal begonnen kunnen worden met het werven van fondsen. Het is moeilijk in te schatten hoeveel er aan donatie-inkomsten te verwachten is in het eerste jaar.

Het werven van gelden
Door middel van onder andere een duidelijke en actuele website zullen donateurs geïnformeerd worden over de projecten en over de besteding van de donaties. Verder zal het bestuur en de algemeen coördinator in 2021 de stichting en de projecten die zij ondersteunt vooral onder de aandacht brengen van mensen, bedrijven en kerkelijke instellingen uit hun eigen netwerk. Dat zullen de eerste doelgroepen worden en van daaruit zal de stichting verder aan haar naamsbekendheid bouwen.

Beheer en besteding van het vermogen
De stichting heeft niet als doelstelling om een vermogen op te bouwen, maar om de verworven donaties zo spoedig mogelijk na verkrijging aan te wenden ten behoeve van de projecten waarvoor deze donaties verkregen zijn.